Practical Taoism - Thomas Cleary„Some people display virtue and show ability in order to get others to support them. Some call on people for celebrations and funerals, in effect making business trips. Some affect seclusion as hermits but are actually seeking social advancement. Some offer people food and drink in hope of later favors. All of these are clever operations of the crafty mind for gaining temporal profit. These prevent right action and so should all be abandoned.

Někteří lidé staví na odiv ctnost a schopnosti, aby získali podporu ostatních. Někteří svolávají lidi na oslavy a pohřby, čímž prakticky vykonávají služební cesty. Někteří vyhledávají ústraní jako poustevníci, ale ve skutečnosti hledají společenský růst. Někteří poskytují ostatním jídlo a pití v naději na budoucí výhody. To všechno jsou rafinované činnosti vychytralé mysli směřující k dosažení dočasného zisku. Ty zabraňují pravdivému jednání, a proto byste od nich všech měli upustit.“

Practical_Taoism_Thomas_Cleary.jpg

Kniha:
Cleary, Thomas. Practical Taoism. Shambhala Publications Inc, 1998. s. 112. ISBN: 978-1570622007. [q203] [s31]