SUN LU TANG„When you focus, it is easy to excel.“

SunLuTang_Taiji.jpg

Video:
SUN LU TANG: photos[online]. Zayayuma, 2008. Dostupné z WWW: <YouTube.com>. [q101] [s19]